Rui-Xiang Sun HUPO 2019 - 18th Human Proteome Organization World Congress